پرداخت

شماره حساب بانک ملت : ۸۶۲۶۴۹۲۳۲۶

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۳۵۹۲۸۵۹۳۷

 IR600120020000008626492326 : شماره شبا بانک ملت

شماره حساب بانک اقتصاد نوین : ۳۰۰۱۸۵۰۵۱۹۴۸۸۱

شماره کارت بانک اقتصادنوین : ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۶۹۳۳۱۲۲

IR890550300185000519488001 : شماره شبا بانک اقتصاد نوین