فاطمه کبیر
فاطمه کبیر

 فاطمه کبیر متولد ۱۳۳۱  در گرگان،ایشان تحصیلات خود را  در مقطع کارشناسی بهداشت مدارس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گذرانده اند و بازنشسته آموزش وپرورش هستند  سوابق کاری ایشان بنیانگذار و مدیر عامل، هیات موسس ،رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره انجمن خیریه بانوان گرگان ،از سال ۱۳۷۹ تا کنون  موسس درمانگاه دندانپزشکی خیریه […]

شریفه علیمی
شریفه علیمی

شریفه علیمی متولد ۱۳۴۷ در گرگان ،ایشان تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده اند و در حال حاضرکارمند دانشکده علوم پزشکی هستند. بعنوان رییس هیات مدیره ،عضو اصلی هیات مدیره و هیات موسس از سال ۱۳۸۰ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

نرجس خاتون کبیر
نرجس خاتون کبیر

نرجس خاتون کبیر متولد ۱۳۳۶ در گرگان،ایشان بعنوان عضو هیات امنا از سال ۱۳۸۴ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

مریم نبوی
مریم نبوی

مریم نبوی متولد ۱۳۶۴ در گرگان، ایشان تحصیلات خود را در مقطع  مهندسی آی تی  گذرانده اند و در حال حاضر در این حوزه  فعالیت دارند. بعنوان عضو هیات امنا ،مشاور و پشتیبان آی تی از سال ۱۳۸۹ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

سید عباسعلی حسینی
سید عباسعلی حسینی

سید عباسعلی حسینی متولد ۱۳۳۴ در گرگان ، تحصیلات خود را در مقطع مهندسی الکترونیک گذرانده اند و بعنوان بازرس علی البدل از سال ۱۳۹۵ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند. . ایشان با جلب مشارکت ورثه اقدام  به اهدا ثلث مال از خیریه نموده است

سید اسماعیل سیف حسینی
سید اسماعیل سیف حسینی

سید اسماعیل حسینی متولد ۱۳۳۶ در گرگان ،ایشان تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی گذرانده اند و بازنشسته بانک هستند. بعنوان بازرس اصلی از سال ۱۳۹۵ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

سکینه فقیهی
سکینه فقیهی

سکینه فقیهی متولد ۱۳۲۹ در شهر گرگان ،بعنوان هیات موسس ،هیات امنا و از سال ۱۳۸۱ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

دکتر غزال یونسی
دکتر غزال یونسی

دکتر غزال یونسی متولد ۱۳۶۸ در گرگان هستند، تحصیلات خود را در مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی گذراندندو بعنوان دندانپزشک ازسال ۱۳۹۷ و منشی هیات مدیره با انجمن خیریه همکاری دارند

سعیده شجیع
سعیده شجیع

سعیده شجیع متولد ۱۳۳۱ در شهر ارومیه  و باز نشسته وزارت کار و امور اجتماعی هستند. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی امور اجتماعی گذرانده اند. بعنوان مشاور و عضو علی البدل هیات مدیره و از سال ۱۳۸۴ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند

سحرخراسانی
سحرخراسانی

سحر خراسانی متولد ۱۳۶۶ در گرگان ،تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی نرم افزار کامپوتر گذرانده اند. بعنوان عضو هیات مدیره و از سال ۱۳۹۸تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند