دکتر هاشم قاسم پور
دکتر هاشم قاسم پور
بنیانگذار درمانگاه دندانپزشکی خیریه

دکتر هاشم قاسمپور متولد سال ۱۳۲۵ درگرکان،ایشان تحصیلات خود را در مقطع دکتری حرفه ای پزشکی (متخصص ارتوپد) در دانشگاه اتریش گذراندند و ازسال ۱۳۴۳ تا کنون مقیم کشور اتریش هستند. ایشان در آبانماه ۱۳۸۴ با اهداء تجهیزات  مورد نیاز دندانپزشکی بانی خیر و با این اقدام انسانی و با اختیار نهادن یک دستگاه آپارتمان ۸۰ متری زمینه ساز راه اندازی درمانگاه دندانپزشکی انجمن خیریه بانوان گرگان شدند که تا کنون  ۴۵ دندانپزشک به صورت داوطلبانه در آن به افراد نیازمند کمک رسانی می نمایند، درمانگاهی که با بهترین مواد و زیر نظر بهترین دندانپزشکان گلستانی اداره می شود و این امر نشانه بزرگواری و کرامت دکتر هاشم قاسمپور است