ساناز ضیاءشمس
ساناز ضیاءشمس
 خیریهITمسئول واحد فرهنگی و کارشناس

ساناز ضیاءشمس متولد سال ۱۳۶۹ در شهر گرگان هستند ،تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در دانشگاه گرگان گذراندند.ازسال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ در مدارس و شرکت خصوصی و ازسال۱۳۹۷ تا کنون بعنوان مسئول انجمن خیریه فعالیت دارند ITفرهنگی و کارشناس