سکینه فقیهی
سکینه فقیهی
عضو هیات امنا  و هیات موسس

سکینه فقیهی متولد ۱۳۲۹ در شهر گرگان ،بعنوان هیات موسس ،هیات امنا و از سال ۱۳۸۱ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند