سید عباسعلی حسینی
سید عباسعلی حسینی
بازرس علی البدل

سید عباسعلی حسینی متولد ۱۳۳۴ در گرگان ، تحصیلات خود را در مقطع مهندسی الکترونیک گذرانده اند و بعنوان بازرس علی البدل از سال ۱۳۹۵ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند. . ایشان با جلب مشارکت ورثه اقدام  به اهدا ثلث مال از خیریه نموده است