نرگس دوست محمدی
نرگس دوست محمدی
دستیار دنداپزشکی خیریه

نرگس دوست محمدی متولد ۱۳۶۶ در گرگان ،ایشان بعنوان دستیار دندانپزشک از سال ۱۳۸۹ تا کنون با انجمن خیریه همکاری دارند