انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

واحد دندانپزشکی

درمانگاه دندانپزشکی خیریه

وابسته به انجمن خیریه بانوان گرگان

 

 

دکتر هاشم قاسم پور یک پزشک گرگانی مقیم اتریش )بنیانگذار درمانگاه دندانپزشکی خیریه(

رکورد دار چشمه نوع دوستی

 

پروانه بهره برداری درمانگاه دندانپزشکی
انجمن خیریه بانوان گرگان

 

درمانگاه دندانپزشکی خیریه

درمانگاه دندانپزشکی خیریه

درمانگاه دندانپزشکی در حد کلینیک دانشگاهی با 5 یونیت ، یک دستگاه رادیو گرافی به همت یک پزشک گرگانی مقیم اتریش آقای دکتر هاشم قاسم پور در آبان 1384 افتتاح گردید و در آبان 1394 ده ساله می شود. درمانگاه 10 سال پیش کار خود را با 8 نفر شروع کرد و اکنون اعضای داوطلب آن به 45نفر رسیده است. موسسه ای غیر وابسته و غیر دولتی به فعالیت خود ادامه داده است و همچنان پرتوان ادامه می دهد. این درمانگاه با 4 دندانپزشک خرید خدمتی و دندانپزشکان داوطلب، یاوران داوطلب رادیولوژیست و یاوران مالی به افراد تحت پوشش کلیه انجمن های خیریه سطح استان و دانش آموزان بی بضاعت مدارس و مراکز نگه داری بچه های بی سرپرست و عقب مانده حسی حرکتی و قومیت های آسیب پذیر ساکن در استان گلستان و اتباع بیگانه استان خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه می دهد.تهیه  وسائل فنی و مواد اولیه مصرفی زیر نظر مسئول فنی درمانگاه خیریه آقای دکتر عباسعلی مهویدی زاده با بهترین کیفیت و استاندارد های قابل قبول خریداری و کنترل می گردد.

یاوران دندانپزشک داوطلب از گذشته تا کنون

1.آقای دکتر مهویدی زاده 2.خانم دکتر مهردخت صبوری3.آقای دکتر سبطی4.آقای دکتر میر سعیدی 5.آقای دکتر یزدانی6.آقای دکتر مهرانی 7. خانم دکتر بینایی 8. خانم دکتر زاکری نژاد 9.آقای دکتر شیرانی 10. خانم دکتر ناظری 11.آقای دکتر شرافتی 12. آقای دکتر نصیری 13. خانم دکتر مهویدی زاده 14.آقای دکتر نقوی 15.آقای دکتر احمدنیا 16.آقای دکتر بهرام نژاد 17. خانم دکتر رضایی 18. خانم دکتر نوروزی 19. خانم دکتر صادقی 20.آقای دکتر رضایی 21. خانم دکتر باغبانیان 22.آقای دکتر کر 23.آقای دکتر مهرانی 24.آقای دکتر آق 25. خانم دکتر کاشانی 26.آقای دکتر رجبلی 27.آقای دکتر خسروی 28.آقای دکتر چخماقی 29. خانم دکتر حیدری 30.آقای دکتر برادران 31. خانم دکتر نقاشپور 32.آقای دکتر ایری 33. خانم دکتر مازندرانی 34. خانم دکتر عطارچی 35. آقای دکتر ربیعی 36. خانم دکتر میر کتولی 37.خانم دکتر پور هاشمی 38. خانم دکتر ملایی 39.آقای دکتر فلسفی 40. خانم دکتر امین روان 41. آقای دکتر کلانتری 42. خانم دکتر قلیچلی 43.آقای دکتر طالعی 44.آقای ثابتی 45.آقای دکتر مهدوی

آخرین اخبار