انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

چشم انداز انجمن

انجمن خیریه بانوان گرگان تبلوری از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه است.

ارتباط نزدیک انجمن با فرد فرد مردم جامعه ، حضور عنصر صداقت ، تعهد و شفافیت عملیات جایگاه والایی را در ارتباط با جامعه مدنی برای این سازمان ایجاد نموده است.

در محور های نوین جلب مشارکت های مردمی مسئولیت اجتماعی مطرح است که انجمن با شناخت این محور ها از وجود 123 دبیر و 106 پزشک متخصص و 45 دندانپزشک و 39 روانشناس و مشاوران اقتصادی ، هنری ، حقوقی و یاوران مالی بهره مند گردیده است.

بر اساس موضوع فعالیت انجمن که انجام امور خیریه در زمینه های پزشکی ،درمانی ،تحصیلی، خدماتی،بهداشتی،رفاهی و مددکاری که در جهت گروه هدف می باشد و نیز با توجه به اهداف انجمن که جلب مشارکت و کمک مردم و نیروهای تخصصی داخلی و خارجی می باشد انجمن اندیشه والای کمک به همنوع را ترویج می نماید.

امید داریم این حرکت فرهنگ ساز ، راهگشای توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه باشد.

 

 

آخرین اخبار